2.1 เเรงงาน

- พรบ.คุ้มครองเเรงงาน http://www.pqpm.biz/wp-content/uploads/2017/10/พรบ.คุ้มครองแรงงาน.pdf

- พรบ.เเรงงานสัมพันธ์ http://www.pqpm.biz/wp-content/uploads/2017/10/พรบ.แรงงานสัมพันธ์.pdf

- พรบ.เงินทดเเทน http://www.pqpm.biz/wp-content/uploads/2017/10/พรบ.เงินทดแทน.pdf

- พรบ.คนพิการ ฉบับที่ 1 http://www.pqpm.biz/wp-content/uploads/2017/10/พ.ร.บ.คนพิการ.pdf

- พรบ.คนพิการ ฉบับที่ 2 http://www.pqpm.biz/wp-content/uploads/2017/10/พ.ร.บ.คนพิการ2.pdf